Home Fastigheter Innovationsprojektet som kan förändra hur vi bygger städer

Innovationsprojektet som kan förändra hur vi bygger städer

Vad vi gör med vårt vatten blir en allt mer angelägen fråga. Klimatförändringar ger upphov till ökade vattenmassor i form av skyfall med översvämningar som följd. Hur bygger vi för att klara klimatutmaningen?

Just nu pågår ett spännande projekt som bland annat syftar till att skapa realtidsförutsägelser om vad som kommer att hända med kvalitet och kvantitet i avloppsvatten, dagvatten och kanaler. Studien bygger på fallstudier i Göteborg, Barcelona och Amersfoort och ska bidra till att uppnå Agenda 2030, EU-policies samt lokala policies för miljö och hälsa i dessa städer. Det är en fyraårig studie där fem miljoner euro investerats och där IVL är projektledare. Partners är forskningsinstitut, ICT-företag, kommuner och näringsliv. Målet är att få en viss kvalitet på vattnet samt att de data man samlar in ska kunna bearbetas med IT-stöd. Såväl kommuner som privata bolag ska kunna agera utifrån prognoserna och tanken är också att innovationsprojektet ska skapa en marknad för användning av vattendata och därigenom affärsmöjligheter för vatten- och ICT-företag.

– En viktig del av projektet är att utveckla tekniken så att den kommer till nytta för de som ska använda den. Nu håller vi på att skapa en grund, titta på vad som redan gjorts, vad som är best practice och hur kan man utveckla användbar teknik tillsammans. Vi har en samhällsvetenskaplig del i projektet, vi ska implementera och utvärdera tekniken och dra slutsatser som går bortom det här projektet. Marknaden för data som service utvecklas på ett sätt som vi har svårt att förutsäga, men det handlar om att skapa förutsättningar för detta. SCOREwater är ett innovationsprojekt så vi vet inte ännu var vi landar, säger Johan M Sanne, professor och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ökad kunskap och möjlighet att prognostisera vattenkvantitet och -kvalitet gör att samhället kan spara in pengar på drift och underhåll. Man kan även använda informationen i stadsplaneringen och på så sätt förändra sättet att bygga städer så att de blir mer robusta mot översvämningar vid skyfall, vilka förväntas bli alltmer vanliga i och med klimatförändringen.

I exempelvis USA finns en hårdare reglerad dagvattenhantering än i Europa, vilket har lett till att det där skapats en marknad för företag som utvecklar lösningar för hanteringen av dagvatten. I förlängningen kan alltså även andra företag inom stadsbyggnad eller infrastruktur möjlighet att genom innovativa lösningar för dagvattenplanering ta del av den nya marknad som skapas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here