Home Fastigheter I framtiden kommer hela stadsdelar att bli hållbarhetscertifierade

I framtiden kommer hela stadsdelar att bli hållbarhetscertifierade

Sweden Green Building Council har utvecklat en certifiering för hela stadsdelar, Citylab, med syfte att skapa områden där man tar hänsyn till såväl miljö- och ekonomisk hållbarhet som social. Och intresset är mycket stort bland många aktörer.

Att väga in hållbarhetsaspekter när man bygger nytt är i dag en självklarhet både ur miljösynpunkt och ur ett socialt- och ekonomiskt perspektiv. Men oftast har det handlat om enskilda projekt, ett hus eller ett bostadsområde.

– Det som händer nu är att man tar ett helhetsgrepp över ett större område, en hel stadsdel, säger Sigrid Walve som är chef för Citylab. Certifieringssystem för stadsdelar finns sedan tidigare i bland annat Storbritannien, Tyskland och Danmark, som får ses som föregångare på området.

– Jag är övertygad om att certifieringen kommer att göra stor skillnad och skapa förutsättningar för förbättringar. Det ger ansvariga för svenska stadsutvecklingsprojekt möjlighet att få koll på alla processer samtidigt som ordning och reda skapas.

– Målet har varit att ta fram en verktygslåda som tar hänsyn till både nationella och internationella hållbarhetsmål, och jag tycker att vi kommit långt med detta.

Citylab är en del av Sweden Green Building Council och den certifiering som utarbetats är anpassad efter svenska förhållanden, följer svenska lagar och regler och kan anpassas för olika stadsområden, oavsett var de ligger och var i Sverige de finns.

– Delaktiga i arbetet med att ta fram certifieringen har representanter från exempelvis offentlig sektor och byggindustrin varit. Även akademin har bidragit med kunskap liksom statliga Vinnova. Arbetet som pågått under en tioårsperiod och involverat över tusen personer har resulterat i sammanlagt fyra certifieringar, som alla har som mål att göra det möjligt att skapa stadsdelar som är långsiktigt hållbara, fortsätter Sigrid Walve.

De första tre certifieringarna är för planeringen och genomförandet och de lanserades i januari 2018 och senast i somras. Den fjärde certifieringen utvärderar hållbarheten i stadsdelar som tagits i bruk, där de boende flyttat in och verksamheter är i gång. Den lanserades nu i höst.

– Med hjälp av den kan man mäta effekterna av de åtgärder man vidtagit. Har de gett de resultat som önskats? Samtidigt får man ett protokoll för att kunna finjustera och vidta eventuella förbättringar som krävs.

Syftet med certifieringen är naturligtvis att kunna skapa stadsmiljöer som lever upp till såväl miljömässig, ekonomisk som social hållbarhet.

– Det handlar om allt från utformning av infrastruktur, möjlighet till avkoppling och rekreation till upplevd säkerhet. Men det handlar också om hur man ska kunna möta framtida klimatförändringar och hur man ger utrymme för mer cirkularitet, som med bilpooler, odlingslotter, gemensamhetslokaler och möjlighet för byte av varor och tjänster med varandra, förklarar Sigrid Walve.

Certifieringssystemet tar avstamp redan i planeringsskedet. Innan byggstart formulerar den aktör som har huvudansvaret för stadsutvecklingsprojektet en handlingsplan med åtgärder för genomförandet, framför allt med fokus på hur planering och processtyrning ska ske under genomförandet. Handlingsplanen följs regelbundet upp och med utgångspunkt från planen formuleras handlingsplaner för delprojekt i stadsdelen.

Intresset för Citylabs certifieringsprogram är stort och förhoppningen är att det på sikt ska bli standard för utveckling av nya stadsdelar eller vid förnyelse av befintliga. Två projekt där man redan arbetar efter den nya certifieringen är Masthuggskajen i Göteborg och Campus Albano i Stockholm. Och fler är på gång runt om i hela Sverige.

– Inom ramen för Citylab arrangeras även olika utbildningar med syftet att öka kunskapen om hur hållbara stadsdelar kan skapas och utvecklas. En annan viktig aspekt är vi på det här sättet skapat ett nätverk där man kan dra lärdom av varandra och sprida kunskap.

Men innebär inte det här i slutänden fördyringar?

– Nej, tvärt om, säger Sigrid Walve. På det här sättet får man möjlighet att arbeta långsiktigt och att utveckla idéer och metoder som leder fram till nya smarta lösningar.

Sweden Green Building Council (SGBC) är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Tillsammans med sina medlemmar utvecklar och påverkar SGBC bebyggelsen så att den blir mer hållbar. SGBC ger förutsättningar för bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

Läs mer på: sgbc.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here