Home Digitalisering Undvik krissituationer genom rätt utbildning

Undvik krissituationer genom rätt utbildning

Johan Storm, Senior konsult

Våldet i samhället ökar och hot och risker förändras över tid. För att kunna skydda sig mot de ständigt föränderliga hoten måste företag, kommuner och myndigheter förbereda sig på rätt sätt för att kunna förebygga krissituationer.


”Gärningsmännen följer vissa mönster som man kan känna igen redan på förhand och på så sätt hindra en katastrof från att inträffa”

Såväl privata företag som myndigheter och kommuner utsätts ständigt för hot, våld och kriser av olika slag. När en krissituation uppstår i en kommun finns det riktlinjer för krishantering som måste följas och resultatet ska rapporteras till MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Nordic Risk Advisory Group sysslar med konkreta säkerhetsanalyser och säkerhetsåtgärder ute hos företag. Just nu är man ute hos många kommuner där man kan vara en oberoende part i utvärderingen av hur man skött krishanteringen i samband med Covid-19.

Dotterbolaget Nordic Protection Academy stöttar företag, kommuner och myndigheter med utbildningar inom olika säkerhetsområden, som resesäkerhetsutbildning, utbildningar i farliga ämnen, eller explosiva ämnen, arbetsmiljöutbildning eller utbildningar i IT-säkerhet. Utbildningsmetodiken håller hög kvalitet och utbildningarna hålls av kunniga instruktörer rekryterade bland de absolut bästa inom sitt skrå från såväl Polisen, som Försvarsmakten och andra säkerhetsnära myndigheter nationellt som internationellt.

– Vi jobbar med organisationer och med folk som möter hot och våld i sin vardag. Vårt fokus är konflikthantering, både den kommunikativa delen och den mentala förberedelsen. Vi jobbar med hur man undviker konflikter och hur man minskar skadeverkningarna och är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet hos företag, myndigheter och förvaltningar, berättar Johan Storm på Nordic Protection Academy.

Oavsett vilken verksamhet ett företag eller offentlig organisation ägnar sig åt finns det gemensamma nämnare i vilka åtgärder man bör vidta för att minska risken att drabbas av kriser. Att öka vaksamheten och medvetenheten och att utbilda sin personal till exempel.

– Kunskap är nyckeln till att förebygga kriser. Vi är alltför reaktiva i allmänhet. Har man välutbildade medarbetare så ökar möjligheterna mångfalt att kunna stoppa potentiella risksituationer, understryker Johan.

Utrymning och brandsäkerhet har vi i Sverige varit väldigt duktiga på de senaste hundra åren, det finns otaliga lagar och regler som fastställer hur lokaler ska utformas och utrymningsvägar markeras för att brandsäkerheten ska kunna garanteras. Inrymning och pågående dödligt våld finns det däremot ingen standard för ännu, även om MSB tittar på hur man ska kunna ta fram en sådan.

– Många börjar få upp ögonen för dödligt våld i offentlig miljö. Det är den blottan vi har i samhället, våldet har ökat och det offentliga våldet har ökat i samhället mellan personer som inte känner varandra. Skolskjutningar och masskjutningar i offentliga miljöer är något som vi ser i ökande omfattning. Att medvetandegöra detta och att träna och utbilda sin personal så att de känner till problemen och ser tecknen när de kommer har hög prioritet. Gärningsmännen följer vissa mönster som man kan känna igen redan på förhand och på så sätt hindra en katastrof från att inträffa, säger Johan.

Inte bara förebyggande av krissituationer utan även hur man ska kunna agera handlingskraftigt när situationer uppstår fokuserar Nordic Protection Academy på. Många företag har utbildning i HLR (Hjärt och Lungräddning), men det finns mer avancerade första hjälpen-utbildningar som LCABCDE, som även täcker chockblödningar och andra skador än bara akuta hjärtproblem och andningssvårigheter.

Om framtiden säger Johan att rörligheten ökar och så även hot och våld i offentlig miljö. Det ska till någon slags paradigmskifte i samhället för att utvecklingskurvan ska brytas. För att inte missa något när man som bolag eller organisation ser över säkerhetsarbetet måste man ta hjälp med att analysera var de svaga punkterna finns inom den egna organisationen.

– De flesta vidtar åtgärder mot det man känner till. Nordic Risk Advisory Group gör risk- och sårbarhetsanalyser och penetrationstest där man hittar hål i säkerheten hos organisationen. Vi provtestar den fysiska och digitala miljön och också den sociala miljön. Man är kanske stark på kryptering och brandväggar, men har öppet kontorslandskap där vem som helst kan valsa in och stoppa in USB-stickor i datorerna. Och nu när alla jobbar hemma i Coronatider, hur ser IT-säkerheten ut i hemmakontoret, nätverket där, lösenordsskydd, och så vidare, säger Johan.

I takt med utvecklingen i samhället blir miljön ständigt mer komplex. Brottsligheten ändrar form, och i takt med att företagen skyddar sig mot ett hot så dyker ett nytt upp istället.

– Vi kan få brottsligheten att ändra fokus, men den minskar tyvärr inte, utan är ganska konstant, avslutar Johan.

Läs mer: www.npacademy.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here